Buscar em nossa Base de Dados:
Ordem:    
Sub-Ordem:
Super-Familia:
Familia:
Sub-Familia:   
OU
Buscar Especie:      
 

 
 
     Aleuroclava jasmini (Takahashi, 1932)
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleuroglandulus subtilis Bondar, 1923
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleuropleurocelus cecropiae (Bondar, 1923)
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleurothrixus aepim (Goeldi, 1886)
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleurothrixus aguiari Costa Lima, 1942
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleurothrixus bondari Costa Lima, 1942
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1895)
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleurothrixus guareae Costa Lima, 1942
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleurothrixus guimaraesi Costa Lima, 1942
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleurothrixus lucumai Costa Lima, 1942
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleurothrixus myrtacei Bondar, 1923
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleurothrixus ondinae Bondar, 1923
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleurothrixus solani Bondar, 1923
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleurotrachelus atratus Hempel, 1922
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
 
     Aleurotrachelus camamuensis Bondar, 1923
      Ordem: Hemiptera
      Sub-Ordem: Sternorhyncha
      Super-Familia: Aleyrodoidea
      Familia: Aleyrodidae
      Sub-Familia: Aleyrodinae
Proximo